Kolejny obowiązkowy rejestr działalności

W ramach rządowej walki z praniem pieniędzy (i zapewne, zbyt daleko posuniętą optymalizacją podatkową) wszystkie podmioty, które aktualnie prowadzą działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych muszą uzyskać wpis do właściwego rejestru.

Czynności i działalności jakie obligują do wpisu są na tyle  powszechne, że obejmą bardzo wielu przedsiębiorców i z wielu gałęzi gospodarki. Na podstawie nowelizacji ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zmienionej ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 815 ze zm.), działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych stanie się działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162) obowiązkowi wpisu podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący tzw. „działalność na rzecz spółek lub trustów”, polegającą na:

  • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
  • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym;

oraz wszyscy przedsiębiorcy prowadzący tzw. „działalność w zakresie walut wirtualnych”, polegającą na:

  • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;
  • wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi;
  • pośrednictwie w wymianach, o których mowa powyżej;
  • prowadzeniu rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej, polegającej na prowadzeniu działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych można  złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wpis należy uzyskać w terminie do 30 kwietnia 2022 r.