Jakie dokumenty porzebne są do zawarcia umowy z biurem wirtualnym?

Aby podpisać umowę podnajmu i zarejestrować pod naszym adresem działalność gospodarczą, spółkę, fundację lub stowarzyszenie, zależnie od sytuacji prawnej należy przedstawić określone dokumenty, niezbędne do zawarcia umowy z biurem wirtualnym. Poniżej omawiamy najczęściej występujące sytuacje.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
  • oświadczenie o adresie zamieszkania jeśli nie jest podane w dokumencie tożsamości.

Osoba fizyczna planująca dopiero założenie działalności gospodarczej pod adresem biura – umowę spisujemy z osobą prywatną:

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
  • oświadczenie o adresie zamieszkania jeśli nie jest podane w dokumencie tożsamości.
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej – należy dostarczyć po jego otrzymaniu.

Spółka lub inny podmiot posiadający osobowość prawną:

  • aktualny odpis z KRS,
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości osoby lub osób reprezentujących podmiot.

Spółka w organizacji:

  • umowa spółki w formie aktu notarialnego,
  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości osoby lub osób reprezentujących podmiot, przy czym należy pamiętać, że w sytuacji powoływania spółki jednoosobowej jedyny wspólnik nie może reprezentować spółki, ale wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do jej reprezentowani. ( art. 162 KSH ).

UWAGA W przypadku kiedy umowę podpisywać będzie pełnomocnik należy dostarczyć pełnomocnictwo – zwykłe przy działalności gospodarczej, notarialne dla pozostałych form prawnych. Dodatkowo w każdej z opisanych powyżej sytuacji klient wypełnia formularz użytkownika w którym należy podać imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, adres zameldowania, kontaktowy nr telefonu i adres mailowy, oraz ewentualnie wpisać inne osoby upoważnione do kontaktu z biurem wirtualnym.