Od 19 maja 2016 roku obowiązkowy tytuł prawny do lokalu

W dniu 19 maja 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, która – obok innych zmian – dodaje art. 16a w brzmieniu:

„Art. 16a. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy określone w art. 25 ust. 1 pkt 5 podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tytuł ten nie podlega dołączeniu do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i jest przedstawiany organowi ewidencyjnemu na jego wezwanie w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 1a.
2. Przepis ust. 1 nie narusza obowiązków podmiotów podlegających przepisom ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142).”

Konieczne zatem jest posiadanie przez przedsiębiorcę umowy potwierdzającej prawo do dysponowania lokalem w którym znajduje się główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej, czyli popularnie mówiąc siedziba firmy. Umową taką może być m.in. umowa najmu czy podnajmu powierzchni biurowej – także współdzielonej. Z drugiej strony często jest dziś tak, że specyfika prowadzonej działalności wcale nie wymaga posiadania własnego biura. Działalność nader często prowadzona jest wyłącznie przy pomocy laptopa, mobilnie, z różnych miejsc i fizyczne posiadanie wydzielonego pomieszczenia jest zupełnie niepotrzebne, stanowi niepotrzebny, niemały przecież wydatek i zbędne przywiązanie do miejsca.

Rozwiązaniem są usługi biura wirtualnego oferujące umowę podnajmu współdzielonej powierzchni biurowej, która daje elastyczność, niezależność i utrzymanie niskich kosztów a równocześnie spełnia wymagane prawem warunki posiadania konkretnego adresu siedziby działalności gospodarczej.